Pla Educatiu d’Entorn

QUÈ ÉS UN PLA EDUCATIU D’ENTORN?

Un Pla Educatiu d’Entorn (PEE) és una iniciativa oberta i de cooperació educativa que vol donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels infants i joves, coordinant i dinamitzant l’acció educativa d’una zona més enllà de l’àmbit escolar. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa els Plans Educatius d’Entorn per potenciar aquelles iniciatives i facilitar l’emergència de nous projectes que donin una resposta integrada i comunitària a aquestes necessitats. Els PEE s’adrecen a tot l’alumnat i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits i fràgils i a les edats més vulnerables, particularment a l’alumnat de la franja 10-16 anys i als nois/es nouvinguts o amb risc d’exclusió social, per tal d’assegurar-ne la igualtat d’oportunitats. Els PEE tenen com a objectiu general promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural, l’equitat i l’ús de la llengua catalana. Les actuacions d’un PEE s’emmarquen dins els següents objectius: incrementar l’èxit escolar, millorar el vincle entre família, escola i entorn, enfortir les xarxes educatives i la participació en activitats de lleure, reduint desigualtats entre col·lectius.

Document marc plans educatius d’entorn

 OBJECTIUS GENERALS DEL PEE

  •  Contribuir a incrementar l’èxit acadèmic
  • Contribuir a millorar les condicions d’escolarització
  • Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn escolar
  • Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística
  • Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic
  • Potenciar l’educació en el lleure
  • Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen en el territori

I EL PLA EDUCATIU D’ENTORN DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES?

Ara fa deu anys que el nostre municipi va iniciar una experiència de col·laboració entre administracions que ha fet possible que el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries treballin de manera coordinada per afavorir la cohesió social, la interculturalitat tot potenciant l’ús de la llengua catalana. Com sabem, el nostre municipi acull un gran nombre de població nouvinguda, això fa que Castelló estigui en constant transformació i, per tant, hem de donar resposta a noves situacions i necessitats. Entenem que l’educació és el motor de la societat, és per això que valorem molt positivament aquesta iniciativa oberta i innovadora que aposta pel desenvolupament comunitari del nostre municipi.

POTS TROBAR-NOS A:
Departament d’Ensenyament
Serveis a la Ciutadania
Plaça del Joc de la Pilota
17486 Castelló d’Empúries
Tel. +34 972 250 165
Fax +34 972 156 062
http://www.castello.cat