Centres Educatius

1402791058ouojo

Castelló d’Empúries té una llar d’infants, tres escoles d’educació infantil i primària i dos instituts d’educació secundària.

Enllaç Díptic Centres Educatius

Llar d’Infants Municipal Passeig de les Oques
C/Pau Casals, s/n
Tel. 972 25 03 88
A/e: eimp.oques@castello.cat

Escola Ruiz Amado
Av. Pau Casals
Tel. 972 25 02 34
A/e: b7000871@xtec.cat
Oferta educativa: Educació infantil i primària
AMPA: aparuizamado@hotmail.com

Escola Joana d’Empúries
Cta. Palau Savardera
Tel. 972 15 86 06
A/e: b7007907@xtec.cat
Oferta educativa: Educació infantil i primària
AMPA: apajoanadempuries@yahoo.es

Escola El Bruel
C/Olivera, Empuriabrava
Tel. 972 45 66 25
A/e: b7008663@xtec.cat
Oferta educativa: Educació infantil i primària
AMPA: ampaelbruel@gmail.com

Institut de Castelló d’Empúries
C/Santa Clara
Tel. 972 25 07 68
A/e: iescastellodempuries@xtec.cat
Oferta educativa: Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i CFGM Manteniment electromecànic de vaixells d’esbarjo i serveis portuaris

Secció d’Institut d’Empuriabrava
C/Olivera
Tel. 972 45 61 43
A/e: b7008729@xtec.cat
Oferta educativa: Educació Secundària Obligatòria

CALENDARI CURS ESCOLAR 2017-2018

Inici del curs: 12 de setembre (educació infantil i primària). 14 de setembre (educació secundària).

Festius: 12 d’octubre; 1 de novembre; 6 i 8 de desembre, del 23 de desembre al 7 de gener (vacances de Nadal); 2 de febrer (festa local); del 24 de març al 2 d’abril (vacanaces Setmana Santa); 1 de maig.

Dies de lliure disposició dels centres: 13 d’octubre; 7 de desembre; 19 de febrer; 30 d’abril.

Jornada continuada: 22 de desembre i 22 de juny.

Final del curs: 22 de juny

OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) és un servei d’informació i orientació de l’oferta educativa del municipi i de gestió de l’escolarització en els nivells d’educació infantil, primària i educació secundària obligatòria. Està situada a Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament.

És un servei destinat a totes les famílies que hagin de preinscriure el seu fill per primera vegada, que vulguin canviar de centre educatiu o que hagin d’escolaritzar el seu fill una vegada iniciat el curs escolar. Aquest servei atén les sol.licituds presentades fora dels terminis de preinscripció i matriculació.

HORARI D’ATENCIÓ: de dilluns a divendres de 9 a 14h 

Contacta amb l’OME

Per telèfon: 972 25 01 65

Per correu electrònic: serveisalaciutadania@castello.cat

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR 2018-2019

Calendari: Pendent.

Documents que cal presentar per a fer la preinscripció:

 1. Original i fotocòpia del llibre de Família -o altres documents relatius a la filiació-.
 2. Original i fotocòpia del DNI / NIE del nen/-a preinscrit, en cas que el tingui.
 3. Original i fotocòpia del DNI / NIE del pare i mare o dels tutors legals
 4. Original i fotocòpia del Carnet de Vacunacions actualitzat o certificat mèdic oficial equivalent.
 5. Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’alumne/a, TIS.
 6. Quan el domicili familiar que s’al·lega NO coincideix amb el del DNI o NIE, s’ha de presentar el Certificat municipal de convivència i el resguard de la renovació del DNI.
 7. Fotografies (4) mida carnet actuals, (5) alumnes de transport.                                                     SI CAL
 8. Quan es consideri domicili el lloc de treball, cal presentar un certificat d’empresa.
 9. Original i fotocòpia carnet de família nombrosa o família monoparental, si s’al·lega una d’aquestes condicions.
 10. Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques si s’al·leguen a efectes de barem. Es presentarà únicament en el cas que s’al·legui ser beneficiari de la presentació econòmica de la renda mínima d’inserció o, si fos el cas, de la documentació que acrediti que les rendes familiars no superen les que s’estableixen per accedir a aquesta prestació.
 11. Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit del Departament de Benestar i Família, si s’al·lega aquesta circumstància.
 12. Si s’al·lega malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocrí i/o metabòlic, cal presentar certificat original mèdic oficial que ho indiqui.
 13. El pare/mare/germans han estat escolaritzats en el centre al qual es presenta la sol·licitud, facilitar dades comprovació.
 14. Si es necessita transport escolar cal el certificat de convivència només en el cas de tenir l’empadronament de menys de 6 mesos.

JORNADA DE PORTES OBERTES A LES ESCOLES: pendent.

Escola Ruiz Amado.
Escola Joana d’Empúries.
Escola El Bruel.

Per a més informació sobre la preinscripció escolar 2018-19 pots consultar la web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

SESSIÓ INFORMATIVA, el proper dijous 1 de març a les 17 h a la Capella de Santa Clara.