Centres Educatius

1402791058ouojo

Castelló d’Empúries té una llar d’infants, tres escoles d’educació infantil i primària i dos instituts d’educació secundària.

Llar d’Infants Municipal Passeig de les Oques
C/Pau Casals, s/n
Tel. 972 25 03 88
A/e: eimp.oques@castello.cat

Escola Ruiz Amado
Av. Pau Casals
Tel. 972 25 02 34
A/e: b7000871@xtec.cat
Oferta educativa: Educació infantil i primària
AMPA: aparuizamado@hotmail.com

Escola Joana d’Empúries
Cta. Palau Savardera
Tel. 972 15 86 06
A/e: b7007907@xtec.cat
Oferta educativa: Educació infantil i primària
AMPA: apajoanadempuries@yahoo.es

Escola El Bruel
C/Olivera, Empuriabrava
Tel. 972 45 66 25
A/e: b7008663@xtec.cat
Oferta educativa: Educació infantil i primària
AMPA: ampaelbruel@gmail.com

Institut de Castelló d’Empúries
C/Santa Clara
Tel. 972 25 07 68
A/e: iescastellodempuries@xtec.cat
Oferta educativa: Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i CFGM Manteniment electromecànic de vaixells d’esbarjo i serveis portuaris

Secció d’Institut d’Empuriabrava
C/Olivera
Tel. 972 45 61 43
A/e: b7008729@xtec.cat
Oferta educativa: Educació Secundària Obligatòria

SERVEI D’ASSESSORAMENT A LES FAMÍLIES

El Servei d’Assessorament a les famílies és un servei municipal d’informació sobre l’escolarització en els centres d’educació infantil, primària i secundària del municipi.

Des d’aquest servei s’ofereix:
– Informació i assessorament a les famílies i a l’alumnat de l’oferta educativa del municipi.
– Suport en la tramitació de la documentació per a la preinscripció escolar.
– Acompanyament a les famílies nouvingudes en el procés d’escolarització dels seus fills.
A més, estem treballant per tal de:
– Prevenir l’absentisme escolar.
– Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques que permeti la seva integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi la qualitat educativa adequada per a tota la població escolar.

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR 2017-2018

Calendari: Del 23 de març al 4 d’abril de 2017.

Documents que cal presentar per a fer la preinscripció:

 1. Original i fotocòpia del llibre de Família -o altres documents relatius a la filiació-.
 2. Original i fotocòpia del DNI / NIE del nen/-a preinscrit, en cas que el tingui.
 3. Original i fotocòpia del DNI / NIE del pare i mare o dels tutors legals
 4. Original i fotocòpia del Carnet de Vacunacions actualitzat o certificat mèdic oficial equivalent.
 5. Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’alumne/a, TIS.
 6. Quan el domicili familiar que s’al·lega NO coincideix amb el del DNI o NIE, s’ha de presentar el Certificat municipal de convivència i el resguard de la renovació del DNI.
 7. Fotografies (4) mida carnet actuals, (5) alumnes de transport.                                                     SI CAL
 8. Quan es consideri domicili el lloc de treball, cal presentar un certificat d’empresa.
 9. Original i fotocòpia carnet de família nombrosa o família monoparental, si s’al·lega una d’aquestes condicions.
 10. Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques si s’al·leguen a efectes de barem. Es presentarà únicament en el cas que s’al·legui ser beneficiari de la presentació econòmica de la renda mínima d’inserció o, si fos el cas, de la documentació que acrediti que les rendes familiars no superen les que s’estableixen per accedir a aquesta prestació.
 11. Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit del Departament de Benestar i Família, si s’al·lega aquesta circumstància.
 12. Si s’al·lega malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocrí i/o metabòlic, cal presentar certificat original mèdic oficial que ho indiqui.
 13. El pare/mare/germans han estat escolaritzats en el centre al qual es presenta la sol·licitud, facilitar dades comprovació.
 14. Si es necessita transport escolar cal el certificat de convivència només en el cas de tenir l’empadronament de menys de 6 mesos.

JORNADA DE PORTES OBERTES A LES ESCOLES: 14 i 16 DE MARÇ

Escola Ruiz Amado, de 12 a 15.30 h
Escola Joana d’Empúries, de 14.30 a 16.30 h
Escola El Bruel, de 9.30 a 12 h i de 15 a 16 h

Per a més informació sobre la preinscripció escolar 2016-17 pots consultar la web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

SESSIÓ INFORMATIVA, el proper divendres 10 de març a les 17 h a la Capella de Santa Clara.

 

CALENDARI CURS ESCOLAR 2016-2017

Inici del curs: 12 de setembre.

Festius: 12 d’octubre; 1 de novembre; 6 i 8 de desembre, del 23 de desembre al 8 de gener (vacances de Nadal); 2 de febrer (festa local); del 8 al 17 d’abril (vacanaces Setmana Santa); 1 de maig.

Dies de lliure disposició dels centres: 31 d’octubre; 5 de desembre; 3 de febrer; 6 de març.

Jornada continuada: 22 de desembre i del 5 al 21 de juny.

Final del curs: 21 de juny