Període de preinscripció a l’Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques de Castelló d’Empúries

Des del 9 i fins el 20 de maig s’obrirà, estarà obert el període de preinscripció perquè les famílies amb fills/es amb edat de 0 a 3 anys, puguin sol·licitar plaça a l’Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques.

Si voleu sol·licitar plaça per la llar d’infants, ho podeu fer de dues maneres: de manera telemàtica o bé, de manera presencial. Malgrat són dos procediments diferents, totes les famílies que vulguin fer la sol·licitud hauran de preparar un escaneig (per sol·licitud telemàtica) o una fotocòpia (per sol·licitud presencial) de la següent documentació:

 • DNI / NIE / DI Unió Europea / Passaport dels progenitors/es.
 • DNI / NIE / DI Unió Europea / Passaport de l’infant si en té.
 • Llibre de família (en cas que no es tingui, cal aportar la partida de naixement).
 • TIS de l’alumne/a (targeta sanitària).
 • Carnet de vacunació.
 • Volant o certificat de convivència.
 • Contracte de lloguer o rebut de l’IBI.

Si s’escau, també haureu d’adjuntar la següent documentació:

 • Targeta acreditativa de la discapacitat igual o superior al 33% de la persona que al·lega aquesta condició (alumne/a, germà/na, mare o pare) emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Carnet vigent de família nombrosa o monoparental emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Certificat o resolució de la renda garantida de ciutadania emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies .
 • En el cas de voler al·legar proximitat del lloc de treball caldrà presentar el contracte laboral, un certificat de l’empresa o el model 036 o 037 en el cas dels professionals autònoms.
 • Resolució per situació d’acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme. La condició de víctima de violència de gènere s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s’acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior

Si opteu per l’opció telemàtica, un cop tingueu la documentació escanejada, heu d’omplir la sol·licitud de preinscripció. Podeu descarregar-vos-la a la pàgina web castello.cat a l’apartat d’Ensenyament o bé, podeu enviar un correu electrònic a  b7005546@xtec.cat i us la faran arribar i un cop la tingueu, caldrà que l’ompliu amb les dades corresponents.  Amb la sol·licitud omplerta i signada i la documentació escanejada, envieu-ho al correu electrònic de la llar d’infants a b7005546@xtec.cat per a tramitar la sol·licitud des del 9 al 20 de maig.

Publicado en: Notícies