Castelló d’Empúries implementarà un nou perfil del PF-PTT d’Auxiliar de vivers i Jardineria pel proper curs escolar

S’amplia l’oferta formativa de Programes d’Inserció pel proper curs 2021-2022 al municipi

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries juntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya oferirà al municipi, un nou Programa de Formació i Inserció d’Auxiliar de Vivers i Jardins en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) a partir del curs 2021-2022.

Des de fa dos cursos escolars, s’ofereix el PTT d’auxiliar de vendes i atenció el públic també i, és en part a l’èxit d’aquesta formació i la bona acollida que ha tingut al centre educatiu i al teixit comercial del territori, que s’ha ampliat aquesta oferta formativa en aquells àmbits laborals que tenen major inserció al nostre municipi.

Els Programes d’Inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball, van dirigits a joves de 16 a 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria sense haver obtingut la corresponent titulació, i que en el moment d’iniciar el programa no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres accions de formació.

La finalitat és mantenir l’alumnat en el circuit del sistema educatiu per continuar estudis de formació professional i oferir l’aprenentatge imprescindible per accedir al món laboral amb una millor preparació i per tant, amb major garantia d’obtenir una ocupació qualificada.

La durada és d’un curs acadèmic, que ofereix 1.000 hores de formació, de les quals 180 h es realitzen a un centre de treball. L’alumnat inscrit al programa rep assessorament, orientació formativa i laboral individualitzada, alhora de formació per iniciar-se en una professió i fer un primer contacte amb el món laboral.

Una vegada finalitzat el curs l’alumnat que ho superi obté una certificació de la formació rebuda amb la que podràs accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, a l’Escola d’Adults per obtenir el GESO o treballar com a auxiliar amb un certificat professional de nivell 1.

Contingut del nou programa de PTT d’auxiliar de vivers i jardineria

La formació general del nou programa d’Auxiliar de Vivers i Jardins es realitzarà en diversos espais municipals. Part de la vessant més pràctica de la formació en l’etapa lectiva del programa, es desenvoluparà als Horts Comunitaris que s’estan condicionant al Rec del Molí de Castelló d’Empúries, on l’alumnat podrà desenvolupar les operacions bàsiques d’instal·lació i manteniment de jardins, parc i zones verdes, així com la producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria.

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en cultius, en producció de planta en hivernacles o en centres de jardineria, col·laborant en la preparació del terreny i en la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes, així com rebre i condicionar flors i plantes.

La formació té una durada total de 1.000 hores, de les quals, entre 615 a 665 hores es dediquen als mòduls de formació professional i de 295 a 345 hores als mòduls de formació general.

La superació d’aquest programa de formació i inserció comporta la certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.

A més, la formació proporciona millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà, el reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil, l’obtenció del certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral, i l’accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Les preinscripcions seran del 10 al 21 de maig

El proper dilluns 10 de maig s’obre el període de preinscripcions per ambdós perfils del PTT (Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic i Auxiliar de Vivers i jardineria).

La preinscripció cal fer-la presencialment al Casal Cívic Alberes d’Empuriabrava i és necessari que l’alumne/a hi assisteixi, ja que una part del procés de preinscripció consisteix en una breu entrevista.

Com fer la preinscripció?

  1. Demana cita prèvia al 972 25 01 65, Serveis de la Ciutadania, o al 972 45 68 17, al Casal Cívic Alberes, de dilluns a divendres de 9 a 14 h o bé, enviant un correu a b7960042@xtec.cat
  2. Descarrega’t i omple el formulari de sol·licitud al web castello.cat a l’apartat d’Ensenyament.
  3. A la cita convocada, cal dur una fotocòpia de la següent documentació:
  4. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l’alumne o alumna.
  5. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
  6. Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:

  1. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  2. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.

Per més informació, podeu consultar el portal preinscripció.gentcat.cat o podeu contactar al 972 45 68 17 o enviar un correu a b7960042@xtec.cat

Publicado en: Notícies